REGULAMENTUL CAMPANIEI 

„11 ani de IAZz.RO” 

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CAMPANIEI 

1.1. Loteria publicitară „ 11 ani de IAZz.RO(„Campania”) este organizată de SANIMEX SOLUTION SRL. (denumită în continuare „Organizatorul”), o societate din România, cu sediul social în Breaza, Str. Miron Caproiu, Nr.92 jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/291/2020, CUI 32068411, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO32068411, capital social subscris şi vărsat 200 lei reprezentată de Serban-Erbiceni Alexandru, în calitate de Administrator. 

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”). 

1.3. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la sediu sau poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.iazz.ro, în secțiunea dedicată Campaniei. 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice astfel de modificare urmând să intre în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţa publicului prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior. 

1.5. Prezenta Campanie este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea loteriilor publicitare, așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea serviciului IAZz.RO 

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

2.1. Campania este organizată şi se va desfăşura pe teritoriul României. 

3. DURATA CAMPANIEI 

3.1. Campania se desfășoară între 11 noiembrie 2022, începând cu ora 08:00:00 și 17 noiembrie 2022 ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament 

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

4.1. La prezenta Campanie poate participa orice persoană fizică, cetățean român cu domiciliul sau reședința fiscală în România, având capacitate deplină de exerciţiu, cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

▪ face cel putin o comanda pe www.iazz.ro in periaoda de consurs.

▪ este de acord cu participarea la prezenta Campanie; 

▪ este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

4.1. Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la art.4.1. de mai sus (denumite în continuare în mod colectiv „Participanţi”, în mod individual „Participant”), trebuie să fie rezidenţi sau să aibă domiciliul în România. 

4.2. Angajaţii Organizatorului precum soţii sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv nu pot participa la Campanie. 

5. PREMII 

5.1. În cadrul Campaniei, Organizatorul oferă un premiu. In valoare de 1500 euro. Acesta consta intr-un sistem fotovoltaic 12V, 0,5kW la cheie.

5.3. Premiul se va acorda prin tragere la sorţi, conform condiţiilor specificate în prezentul Regulament. 

5.4. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani. 

5.5. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, acesta va pierde dreptul de a i se atribui premiul și se va trece la contactarea câștigătorului de rezervă. 

5.6 Detalierea premiilor:

Marele Premiul  in valoare de maxim 1500 Euro consta intr-un sistem fotovoltaic 12V, 0,5kW la cheie.

Sistemul include totul la cheie inclusiv cablaje, mufe, prize etc. si este dimensionat dupa cum urmeaza:
– Panouri fotovoltaice: 300wp
– Invertor 1000w sinus pur cu incarcator solar(max. 600w), redresor AC si automatizare,
incorporate
– Acumulator Solar fara intretinere cu o autonomie de circa 700wh

Unitatea de control(invertorul) permite atasarea unui generator sau retea de curent in cazul in care se doreste o autonomie mai mare.
Controller-ul(incarcatorul solar) incorporat suporta inca 300w din panouri fotovoltaice, peste capacitatea instalata deja, max.600w

6. MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂŞTIGĂTORILOR  

6.1. Desemnarea câstigatorilor pentru premiile acordate prin tragere la sorti se va efectua la data de 27.11.2022.

6.3. Premiu se va extrage 1 câştigător si 1 (unu) câştigător de rezervă. Un participant nu poate fi extras în același timp și câștigător și rezervă. 

6.4. Numărul de telefon al unui Participant va fi introdus în baza de date pentru fiecare extragere o singură dată pentru fiecare perioadă a Campaniei

6.5. Un Participant poate fi declarat câştigător o singură dată în cadrul Campaniei. 

6.6. După extragerea Participanților câştigătorilor şi câştigătorilor de rezervă, se verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, așa cum sunt acestea detaliate la secţiunea 7 din Regulament. În cazul în care condiţiile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de către un Participant câştigător, se va verifica îndeplinirea aceloraşi condiţii pentru câştigătorul de rezervă. Procesul va continua până la validarea câştigătorilor. 

7. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 

7.1. Participantul extras câştigător în conformitate cu prevederile secţiunii 6 din prezentul Regulament, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate pentru a fi validat câştigător: 

▪ să îndeplinească toate condiţiile de participare, așa cum sunt detaliate la secţiunea 4 din prezentul Regulament; 

▪ comunicarea cu Participantul câştigător să fie posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament; 

 ▪ să prezinte actul de identitate în vederea semnării procesului verbal de înmânare a premiului; 

7.2. În cazurile în care Participantul câştigător nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, astfel cum sunt acestea detaliate în art.7.1. de mai sus, acesta va fi descalificat şi se va efectua procedura de verificare şi validare a Participantului câştigător de rezervă. 

7.3. Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți dă dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz. Prin urmare, în cazul în care Organizatorul are indicii asupra faptului că un participant se angajează sau încearcă să se angajeze fraudulos, ilegal sau necinstit în Campanie, inclusiv, dar fără a se limita la angajarea în orice activitate sau orice manipulare a acesteia, Organizatorul este îndreptățit să ia măsurile adecvate și va avea dreptul să descalifice respectivul participant din Campanie, indiferent de rezultatul încercării. 

8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR 

8.1. Organizatorul va contacta Participantul câştigător în ziua în care s-a efectuat tragerea la sorţi precum şi pe parcursul a 72 de ore de la momentul extragerii, pentru a-i furniza detalii despre condiţiile necesare pentru acordarea şi înmânarea Premiului conform prezentului Regulament. 

8.2. Contactarea Participantului câştigător se va efectua la numărul de telefon specificat in comanda. 

8.3. În cazul în care Organizatorul nu va putea intra în contact direct cu Participantul câştigător în decurs de 72 de ore de la tragerea la sorţi, atunci Participantul va fi declarat necâştigător şi se va trece la contactarea Participanţilor câştigători de rezervă, în ordinea extragerii acestora. 

8.4. Organizatorul îşi declină orice răspundere în situaţia în care un Participant câştigător nu răspunde la apelurile/mesajele transmise de consultanţii IAZz.RO indiferent de motiv sau pentru orice situaţii în care acesta nu va putea fi contactat în termenele menţionate în prezentul Regulament. 

8.5. Participantul câştigător va fi rugat să furnizeze informaţii detaliate: numele complet, adresa, codul numeric personal din buletinul/cartea de identitate adresa Aceste date trebuie să coincidă cu cele din documentele în original care vor fi prezentate la momentul semnării procesului verbal de predare a Premiului. Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care răspunde la apelul consultanţilor săi şi nici pentru datele de identitate oferite de aceasta, necesare validării câştigătorului. 

8.6. Participantul câştigător va primi detalii de la Organizator cu privire la locaţiile unde se poate prezenta pentru verificarea documentelor de identitate în original, semnarea unui proces verbal de înmânare a Premiului. O locaţie diferită de cele indicate de Organizator nu este acceptată. 

8.7. Participantul câştigător se va prezenta la locaţia indicată de Organizator în maximum 60 zile.

8.8. În cazul în care Participantul câștigător nu se va prezenta la locație pentru ridicarea Premiului în termenul stabilit conform art.8.7. de mai sus, acesta va fi descalificat și se va trece la contactarea câștigătorilor de rezervă, în ordinea extragerii acestora. Procesul se repetă până la desemnarea unui câștigător. 

8.9. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nu pot fi convertite in bani. 

9. RĂSPUNDERE 

9.1. Prin participarea la Campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Regulament. 

9.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în cazul niciunei situaţii ce determină imposibilitatea participării la Campanie ca urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor.

9.3. Organizatorul îşi declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către Participanţii care accesează Campania din afara teritoriului României, aceştia fiind obligaţi să suporte costurile suplimentare implicate.

9.4. Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele: 

▪ acurateţea datelor furnizate Organizatorului, incluzând dar fără a se limita la: număr de telefon şi alte date cu caracter personal declarate în cadrul Campaniei având drept scop participarea, validarea şi înmânarea premiului în cazul Participanţilor câştigători. Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului ca urmare a furnizării de informaţii eronate; 

▪ posibilele dispute cu privire de drepturile deţinute asupra numerelor de telefon utilizate în cadrul Campaniei; 

▪ imposibilitatea unui Participant câştigător de a intra în posesia premiului din motive independente de Organizator. 

10. MODIFICAREA REGULAMENTULUI 

10.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfăşurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data la care va intra în vigoare. 

10.2. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului, în secţiunea dedicată Campaniei. 

10.3. Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor apărute în cadrul Campaniei, cât timp acestea sunt afişate pe pagina de internet a Campaniei. 

10.4. În situaţia în care Campania este întreruptă/ suspendată, Organizatorul va oferi premiul clienților care au participat la Campanie până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament. 

11. PUBLICITATE 

11.1. Participarea la Campanie implică acordul Participanţilor câştigători ca numele lor să poată fi publicate şi utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare. 

12. RECLAMAŢII ŞI LITIGII 

12.1. Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Campaniei va fi adresată în scris Organizatorului, la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament sau prin e-mail la adresa [email protected], în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 

12.2. Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei. 

12.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti competente din Prahova. 

13. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei 

În cadrul Campaniei, Societatea poate colecta de la participanți și/sau câștigători următoarele categorii de date cu caracter personal: 

▪ datele de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail si numărul de telefon.

▪ alte date necesare pentru derularea Campaniei și completarea procesului-verbal de predare a premiilor, conform legislației specifice aplicabile (spre exemplu: adresa poștală, data nașterii, CNP)

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie sau în cazul participanților câștigători declararea lor ca necâștigători. 

14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Campaniei 

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către IAZz.RO, în calitate de organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale. Totodată, IAZz.RO va face publice datele câștigătorilor prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare. 

15. În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal 

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi: 

▪ dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare; 

▪ dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete; 

▪ dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; 

▪ dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră; 

▪ dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

▪ dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator; 

▪ dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); 

▪ dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie; 

▪ dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează; 

▪ dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege. 

16. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către IAZz.RO către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate 

IAZz.RO poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații: 

▪ Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime, 

▪ Furnizori de servicii: IAZz.RO poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenori care să asiste societatea în derularea Campaniei. IAZz.RO solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris, 

▪ Autorități publice: IAZz.RO  poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații. 

IAZz.RO a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat 

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, IAZz.RO a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline. 

Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către IAZz.RO pe perioada desfășurării Campaniei, respectiv până la validarea câștigătorilor. 

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către IAZz.RO conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unui litigiu. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, IAZz.RO va șterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur. 

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Societatea are dreptul de a modifica oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la regulament/campanie promoțională